EVOCAREProf. NICOLAE SIMACHE (5.11.1905 - 17.01.1972)

"... Dacă mulți profesori de istorie reușesc, prin străduință și metodă, să facă pe elevi să cunoască temeinic istoria, profesorul Simache i-a făcut pe elevi să-și iubească istoria. El nu îndeplinea prin aceasta o obligație profesională; din contră, el săvârșea un act de vocație, căruia i s-a consacrat cu o neobișnuită pasiune și abnegație și cu o prodigioasă inteligență și putere de muncă.
În timp ce unii intelectuali se retrag în făgașurile mai calde și mai comode ale specialității, cercetând cu răbdare izvoare, formulând teorii și construind ipoteze, adesea cu spectaculoase succese, profesorul Simache s-a dăruit culturii în sensul cel mai larg și mai bun al cuvântului, valorificând știința pe liniile de forță ale progresului social. Intuind, printr-un instinct sigur și cu putere de vizionare, dinamica idealurilor colective, el a sesizat permanențele spirituale ale neamului în necontenita lor năzuință de afirmare. Aceasta l-a dus la o concepție profund patriotică, pe care el a concretizat-o prin documentele ilustrative ale culturii materiale și spirituale vechi și noi din regiunea noastră, a căror bogăție și varietate le atestă multele muzee din fosta regiune Ploiești, inițiate și organizate de el. ..." - prof. Nicolae V. Bălan
(text și foto preluate din cartea "Trecător grăbit prin timpul nostru", autor Bucur Chiriac)

Link-uri utile